Yuntech 2019 workshop   Index

 

This eight-day workshop combined shape grammars and digital fabrication.

Participants: Guo Qian, Chen Jielin, Pidathala Vaishnavi, Lam Sheung Yin, Tan Ka Lok, Chuang Cheng Lin, Tseng Yang-Lun, Lin Yuan Sheng, Tan Chee Yeong, Kuo Feng Wei
Tutors: Andrew Li, Rudi Stouffs
Assistant: Hsiao Chifu

 

 

 
 
 

Last update: 28 August 2020, webmaster @ sortal.org